دسته: سبک زندگی

کلید سرمایه اجتماعی، در دستان نهادهای حکومتی – اشتراک گذاری مطالب 0

کلید سرمایه اجتماعی، در دستان نهادهای حکومتی – اشتراک گذاری مطالب

هفته نامه صدا – آرمین امیر*: کسانی که اندک نوشته های مرا خوانده باشند، از جمله نوشتار کوتاهم در مورد دروغگو بودن یا نبودن ایرانیان در همین هفته نامه می دانند موضع من عمدتا...